φ
τ. Ειδική Γραμματέας, Υπουργείο Ανάπτυξης

Ευγενία Φωτονιάτα

.